bosch niebieski

«Wróć | FHU ELEKTROMECHANIKA Antoni Kołbuc » Regulaminy » Regulamin wypożyczalni


Producenci
Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

zawartość koszyka:
0 produktów

łączna cena:
0,00 PLN

kupuję
Logowanie

O nas

 


Klub BSS

ilość produktów:
0 produkty

zobacz

Regulamin wypożyczalni


§1 Warunki wynajmu sprzętu

1. Regulamin dotyczy wszystkich produktów oferowanych w kategorii Wypożyczalnia. Klikając przycisk "Kupuję" korzystasz z usługi wypożyczenie przedmiotowego towaru. Ilość sztuk określa ilość dni na jaką wypożyczasz sprzęt.

2. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy najmu pomiędzy Wypożyczalnią F.H.U Elektromechanika Antoni Kołbuc zwaną w dalszej części WYNAJMUJĄCYM, a osobą lub firmą wypożyczającą zwaną w dalszej części regulaminu NAJEMCĄ.

3. Umowa najmu spisywana jest przez WYNAJMUJĄCEGO na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem.

4. Wynajmujący oddaje, a Najemca bierze w najem sprzęt wskazany w umowie najmu.

5. Czas trwania najmu ustala się na okres wskazany w umowie najmu i może być przedłużony przez Najemcę po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego.

6. Od momentu podpisania umowy najmu, Najemca ponosi odpowiedzialność za przyjęty sprzęt.

7. Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla Wynajmującego w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. O wysokość kwoty pobieranego depozytu decyduje wartość wypożyczanego sprzętu oraz czas, na jaki jest on wynajmowany.

8. Wysokość stawki dziennej jest regulowana aktualnym cennikiem. W przypadkach szczególnych ceny najmu mogą być negocjowane i ustalone odrębnym porozumieniem lub umową.

9. Czynsz według stawki dobowej oznacza zwrot przed 24 godzinami od momentu przekazania urządzenia przez wynajmującego. Czynsz ten nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia.

10. Zdanie maszyny po upływie 24 godzin powoduje naliczenie kolejnej stawki.

11. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają amortyzacji ani wykupowi.

12. Koszt energii i paliw dla sprzętu obciąża Najemcę i nie wchodzi w skład stawki najmu.

13. Przy wynajmie na jeden dzień roboczy przetrzymanie maszyny przez wolne od pracy jak i dni ustawowo wolne od pracy nie powoduje obniżenia stawki najmu.

14. Wszystkie koszty powstałe w skutek niewłaściwej eksploatacji sprzętu, braku dozoru lub innych zawinionych przyczyn, w trakcie trwania umowy, obciążają Najemcę.

15. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych, choć przyjętych zleceń itp.).

16.Najemca nie może żądać obniżenia stawki najmu z powodu niepełnego wykorzystania sprzętu lub zmiany warunków eksploatacji w stosunku do przyjętych w umowie.

17. Faktury VAT będą wystawiane w dniu zwrotu sprzętu.

 

§2 Zobowiązania WYNAJMUJĄCEGO

1. Wynajmujący oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest sprawny technicznie i jest w stanie przydatnym do umówionego użytku.

2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu Wynajmujący ma obowiązek zapoznać Najemcę z dokładną instrukcją obsługi i przekazać informacje w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.

3. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.

4. Wynajmujący zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Najemcy i nieprzekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody Najemcy.

 

§3 Zobowiązania NAJEMCY

1. Najemca przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością Wynajmującego, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.

2. Najemca oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.

3. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności, Wynajmujący uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.

4. Najemca zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody Wynajmującego, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem.

5. Od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego do momentu jego zwrotu Najemca ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje Najemca ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania.

6. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu cenę sprzętu w wartości brutto podanej w umowie wypożyczenia.

7. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały najemcę.

8. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

 

§4 Zwrot sprzętu

1. Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.

2. W przypadku, jeżeli zwłoka w zwrocie przekracza 30 dni, Wynajmujący ma prawo do żądania niezależnie od należności za czas zwłoki, od Najemcy w miejsce zwrotu sprzętu kwoty stanowiącej równowartość aktualnej wartości sprzętu nowego. W przypadku braku możliwości ustalenia ceny nowego sprzętu przyjmuje się cenę sprzętu porównywalnego.

3. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.

4. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, Najemca poniesie koszty mycia.

 

§5 Zerwanie umowy wynajmu

1. Zerwanie umowy następuje w przypadku:

• samowolnego przedłużenia czasu użytkowania

• używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki.

2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.